Uit de 'Staat van de woningmarkt 2020'

Joost Wegstapel

Hieronder kort samengevat de belangrijkste punten uit het rapport.

Ontwikkeling koopsector

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben een grote impact op de economie. Het is aannemelijk dat een daling van het consumentenvertrouwen doorwerkt op de woningvraag op korte termijn. Ook is het mogelijk dat inkomenseffecten en oplopende werkloosheid resulteren in een afzwakking van de woningvraag en wellicht op termijn lagere woningprijzen. Tot op heden is volgens de NVM het aantal transacties echter op peil gebleven.
De historisch lage hypotheekrente en het grote woningtekort hebben de afgelopen jaren geleid tot groeiende woningvraag en toenemende woningprijzen. De kredietcrisis toonde echter dat de vraag, ook bij een stevig woningtekort, kan wegvallen. Nederlandse woningeigenaren staan er wel beter voor dan aan de start van de vorige crisis. Het aantal woningen dat ‘onder water’ staat was eind 2019 iets minder dan 4%. Dat is aanzienlijk minder dan in 2013, toen dit ruim een derde van de woningen betrof.

Betaalbaarheid voor kopers en huurders in tijden van corona

Juist in een economische crisis moet oog worden gehouden voor de betaalbaarheid van het wonen. Door de aanhoudende groei van de woningprijzen is het voor met name starters steeds moeilijker geworden om een woning te kopen. Sinds 2013 is het aantal verkochte woningen aan koopstarters als percentage van de totale woningverkoop gedaald van 48% naar 32% in 2019. Herstel van de koopmarkt vanaf 2013 kwam namelijk vooral ten goede aan doorstromers. Bovendien zijn de woningprijzen en de gemiddelde hypotheeksom de afgelopen jaren harder gestegen dan de inkomens. Als gevolg daarvan lenen kopers steeds meer in verhouding tot hun inkomen. De minister heeft met hypotheekverstrekkers afgesproken dat zij coulant omgaan met eigenaren met betalingsproblemen in tijden van corona en met verhuurorganisaties zijn afspraken gemaakt over het toepassen van maatwerkoplossingen.

Woningbouw en plancapaciteit

Om het grote woningtekort in te lopen zullen in de periode 2020 tot 2030  845 duizend woningen gebouwd moeten worden. In 2019 werden 71.500 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, het hoogste aantal sinds de kredietcrisis. Als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek en de coronacrisis verwacht het EIB echter dat de woningbouw in 2021 zal terugvallen naar 50.000 woningen. De verwachting is dat na 2021 de woningbouw stapsgewijs weer toeneemt naar 70.000 in 2024.

Volgens een recente inventarisatie bedraagt de netto plancapaciteit in Nederland voor de periode 2020 tot 2030 837 duizend woningen. Indien echter rekening gehouden wordt met een mogelijke uitval en vertraging van plannen van 30% zijn er dus onvoldoende plannen om het woningtekort terug te dringen. Dit geldt met name voor de randstedelijke provincies. Hiervoor zijn volgens de minister de verstedelijkingsstrategieën belangrijk, omdat daarin locaties worden benoemd waar extra woningen gerealiseerd moeten gaan worden. De planning is dat eind 2020 deze strategieën gereed zijn.

De minister ziet als grootste uitdaging om gezamenlijk met medeoverheden en de spelers op de woningmarkt te zorgen dat de komende jaren de woningbouwproductie op gang blijft en zelfs wordt verhoogd. Uitbreiding van de woningvoorraad is nodig om de kansen voor onder meer starters te verbeteren en het oplopende woningtekort om te buigen. De uitdagingen op de woningmarkt verschillen echter per regio. Naast grote woningtekorten in gespannen regio’s kunnen een aantal regio’s worden geconfronteerd met daling van het aantal huishoudens wat op termijn tot een overschot aan woningen leidt. Uit onderzoek blijkt dat in deze regio’s de verduurzamingsopgave meer kosten met zich meebrengt, omdat de energetische kwaliteit als gevolg van een oudere voorraad op een lager niveau ligt.

Atrivé en de Staat van jouw woningmarkt

De Staat van de woningmarkt 2020 schets een beeld van de landelijke ontwikkelingen en grove regionale verschillen, maar gaat niet of nauwelijks in op specifieke lokale of regionale omstandigheden. Heb jij behoefte aan inzicht in de Staat van jouw woningmarkt? Atrivé-onderzoek geeft handvaten om tot beleid te komen. Dit doen we lokaal, maar ook regionaal. Zodoende vormt ons onderzoek de basis voor lokale en regionale woonagenda’s, woonvisies en prestatieafspraken. We maken heldere en aantrekkelijke rapportages en dashboards met infographics voor communicatie met de buitenwereld. Atrivé kan inzicht in de lokale of regionale situatie vergroten. Niet alleen door het doen van gedegen onderzoek, maar ook door kritisch te kijken naar de bruikbaarheid en zeggingskracht van de cijfers.

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel