Print

Woningmarktonderzoek Alkmaar

Cijfers als basis voor beleid

Inzicht in demografie
De omvang en samenstelling van de bevolking verandert door de vergrijzing. De woningmarkt stagneert door kredietcrisis en regelgeving. Nieuwe Europese regels schrijven voor dat woningcorporaties per 1 januari 2011 90% van hun woningen met een huurprijs tot € 652,52 moeten toewijzen aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 33.614. Al deze veranderingen stellen gemeenten en woningcorporaties voor nieuwe uitdagingen. De Regio Alkmaar wenst meer inzicht in demografie, inkomensontwikkeling, woonwensen en woningaanbod om de juiste keuzes te maken.

Gegevens combineren en analyseren

Atrivé brengt de cijfers in beeld met een doorkijk naar 2040. We maken gebruik van bestaand datamateriaal:

  • bevolkingsprognoses
  • gegevens over de woningvoorraad
  • economische scenario’s

Combinatie en analyse van de gegevens geeft inzicht in:

  • de verhouding tussen woningbehoefte en woningaanbod
  • een overzicht van overschotten en tekorten per segment
  • de ontwikkeling daarin tot 2040.

Ook onderzoeken we de positie op de woningmarkt van starters, ouderen en huishoudens in het middensegment (jaarinkomen tussen € 33.000 en € 45.000).

Prestatieafspraken
De regio heeft met de resultaten van het onderzoek een gedegen basis voor het opstellen van prestatieafspraken. Zo kan ze een realistisch bouwprogramma opstellen en prioriteiten stellen bij sloop en nieuwbouw. Het inzicht geeft richting aan verdere samenwerking binnen de regio.

Voor meer informatie over dit project kan Fokke de Jong u alles vertellen.

Trefwoorden: Onderzoek & Communicatie Middeninkomens en Europese Regeling staatssteun woningcorporaties