Menu

Op weg naar een actuele woonvisie en concrete prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties.

Een kaderstellende woonvisie en uitvoeringsgerichte prestatieafspraken

Download ons nieuwe informatieblad hier.

De woonvisie vormt het kader voor uw prestatieafspraken met de woningcorporatie en huurdersorganisatie. Dit betekent dat de woonvisie voldoende invulling moet geven aan de volkshuisvestelijke taak van de corporatie. Dit vraagt een scherp en onderbouwd inzicht in de actuele woonopgaven: wat is er nodig? En ook: wat wilt u bereiken de komende jaren met uw partners?

Voorheen handelde u vooral als regisseur of als opdrachtgever. Dat is nu anders. De eindgebruiker staat centraal. Dat betekent een andere werkwijze binnenshuis, maar ook een blik naar buiten toe. Dat vergt afspraken op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaars belangen. U geeft niet langer opdrachten, maar gaat allianties aan. Atrivé ondersteunt u graag in dit proces, zodat u de juiste gesprekken voert en afspraken maakt met uw partners. Ons advies: richt de energie op het maken van de vertaalslag van visie naar uitvoering.

Zo legt u de basis voor de prestatieafspraken en werkt u vanaf de start samen aan de allianties die u nodig heeft om de woonvisie in praktijk te brengen. Wij adviseren u om:

 • Helder en concreet te zijn in de woonvisie over de gewenste balans in de driehoek beschikbaarheid-betaalbaarheid-kwaliteit in uw gemeente. Zo maakt u de woonvisie kaderstellend voor de prestatieafspraken.
 • De ‘van papier naar hier’-check te doen: is wat we willen bereiken daadwerkelijk uitvoerbaar, transparant & onderbouwd en hebben we de nodige flexibiliteit georganiseerd om bij te sturen. 
 • In het ontwikkelproces van de woonvisie de basis te leggen voor de uitvoering: ontwikkel de woonvisie samen met uw woonpartners, waaronder de woningcorporatie en de huurdersorganisatie. Zo legt u de basis voor de prestatieafspraken en werkt u vanaf de start samen aan de alliantie die u nodig heeft om de woonvisie in praktijk te brengen. Lees hier wat de Woningwet 2015 in de praktijk voor huurdersorganisaties betekent.

Vijf tips 

 1. Bespreek met driehoek (gemeente, woningcorporatie, huurdersorganisatie) de nieuwe rollen.
 2. Zorg dat ‘de huurdersorganisatie goed aan tafel zit.
 3. Werk aan vertrouwen en gezamenlijke visie.
 4. Word concreet in ‘handelingsafspraken’.
 5. Investeer in kennis over de corporatiefinanciën.

Prestatieafspraken

De prestatieafspraken stelt u op samen met de woningcorporatie en de huurdersorganisatie. De kunst van goede prestatieafspraken is een mix tussen concrete handelingsafspraken (wat gaat wie doen en wat levert dit op?) en de mogelijkheid tot procesmatige interventie om in te spelen op nieuwe kansen en bedreigingen (flexibiliteit).

Binnen de lokale omstandigheden en met inachtneming van de financiële ruimte die lokale corporaties hebben, zijn dit de nationale prioriteiten volkshuisvesting die logisch zijn om op te nemen in uw prestatieafspraken:

 • Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep
 • Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad conform de afspraken in het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector
 • Huisvesten van urgente groepen
 • Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting in verband met langer zelfstandig wonen.

Naast afspraken over deze kernthema’s en wat er lokaal speelt is het ook logisch om afspraken te maken over het jaarlijks evalueren en waar nodig bijstellen van uw prestatieafspraken.

Recente projecten en nieuws over Regionaal samenwerken en wonen:

 Alles over dorpsplannen vindt u hier

Janine Boers

senior adviseur, trainer en teamcoach
06 25 05 18 03

j.boers@atrive.nl

Harm Leijssen

senior adviseur wonen & samenwerking
06 25 05 18 48

h.leijssen@atrive.nl

Joeri Zandvliet

adviseur
06 25 05 17 73

j.zandvliet@atrive.nl