Menu

Zelfevaluatie

Raden van commissarissen hebben drie taken: 1. Een toezichthoudende taak, 2. een rol als sparringpartner voor het bestuur en 3. een werkgeversrol. Welke verplichtingen hangen daar mee samen en hoe kunnen die worden uitgevoerd.

De raad van  commissarissen legt over de invulling van die rollen verantwoording af, aan de Aw (Autoriteit Woningcorporaties), aan de samenleving (o.a. in het jaarverslag) en aan zichzelf. De RvC is in hoge mate een zelfsturend orgaan, waarvan verwacht wordt dat hij adequaat zijn rol vervult en inspeelt op maatschappelijke vraagstukken waar corporaties mee van doen hebben. Om continue verbetering van de zelfsturing te bevorderen, is wettelijk bepaald dat corporaties elk jaar een zelfevaluatie dienen te houden. Daarbij is er de verplichting dat zij één keer in de twee jaar de zelfevaluatie laten begeleiden door een externe begeleider. De bedoeling van een goede zelfevaluatie is, dat de RvC-leden met elkaar verkennen hoe zij de afgelopen periode de drie eerdergenoemde rollen hebben ingevuld. Daarnaast is van belang dat zij in de evaluatie verkennen hoe de relatie/samenwerking is met de bestuurder, en hoe de onderlinge samenwerking tussen de individuele leden van de RvC is. Ook wordt verwacht dat men tijdens de zelfevaluatie met elkaar onderzoekt wat de sterke en verbeterpunten zijn van de individuele leden, en of de vergaderingen effectief verlopen. De bedoeling is dat de zelfevaluatie plaatsvindt in een open en veilige sfeer, zodat men een open dialoog kan voeren waarin alles gezegd kan worden. Een zelfevaluatie levert verbeterpunten op die om opvolging vragen.

Atrivé is regelmatig extern begeleider van zelfevaluaties. Wilt u weten hoe dat gaat en of het voor uw RvC interessant is? Neem dan contact op met g.van.vegchel@atrive.nl.

Deel deze pagina op:
  • Gerrit van Vegchel

    algemeen directeur
    06 52 67 01 12

    g.van.vegchel@atrive.nl