Menu

Analyse prestatieafspraken 2016

De Staat van de Volkshuisvesting is op 6 juni jl. door minister Plasterk aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt de stand van zaken op de woningmarkt beschreven met in het bijzonder aandacht voor het reilen en zeilen van de woningcorporaties.

Jaarlijks analyseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Dit onderzoek was dit jaar uitbesteed aan Atrivé. 

De belangrijkste uitkomsten zijn:

 • De woningmarkt blijft aantrekken, waardoor steeds meer mensen verhuizen. Tegelijkertijd blijft de bouw van nieuwe woningen achter bij dat wat volgens de prognose noodzakelijk is. 
 • De corporaties besteden aandacht aan de belangrijkste prioriteiten op de woningmarkt. De betalingsachterstanden bij huurders zijn afgenomen en het aantal huisuitzettingen is stevig gedaald tussen 2014 en 2015.
 • Corporaties investeren meer in duurzaamheid, maar lopen achter bij de gemaakte afspraken. 
 • De financiële positie van de corporaties is robuust en de governance laat verdere verbetering zien. 
 • De lokale driehoek van gemeente, huurder en corporatie heeft een grote stimulans gekregen met de invoering van de Woningwet. Twee derde van de gemeenten heeft recentelijk een woonvisie vastgesteld. Voor 84% van de sociale huurwoningvoorraad zijn prestatieafspraken gemaakt tussen gemeenten, huurders en corporaties.

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de jaarlijkse Staat van de Volkshuisvesting. Hier vindt u de volgende publicaties:  

Atrivé verrichtte dit onderzoek langs drie lijnen:

 1. Ten eerste richten we ons op het analyseren van prestatieovereenkomsten tussen gemeenten, huurders en corporaties. In totaal hebben we van ruim 600 combinaties gemeente-huurdersorganisatie-corporatie de prestatieafspraken gelezen en geanalyseerd.
 2. Ten tweede vragen de gemaakte keuzes en belangenafwegingen om een kwalitatief onderzoek. Hiervoor is een digitale enquête ontwikkeld voor deze drie partijen. Deze enquête is belangrijke input voor een goed inzicht in de prestatieafspraken. Het gaat om de ontwikkelingen in de sector, maar ook om de uitdagingen waarmee u en uw stakeholders geconfronteerd worden.
 3. Ten derde hebben we ons verdiept op circa tien gemeenten van verschillende grootte, waarin corporaties met verschillende financiële mogelijkheden actief zijn. In deze gemeenten hebben we de gemeente, de huurdersorganisaties en de corporaties geïnterviewd. Hen hebben we specifiek bevraagd over 1) de balans in de afspraken tussen de prioritaire thema's volkshuisvesting, 2) de openheid van zaken over de financiële polsstok van de corporatie, 3) de mate waarin de huurdersorganisatie een gelijkwaardige rol in het proces heeft gehad en 4) in hoeverre de partijen het maken van prestatieafspraken een meerwaarde vinden hebben.

Wij vinden dat het onderzoek een mooi beeld geeft van de verschillende prestatieafspraken in het land en hoe de processen om tot afspraken te komen zijn verlopen. De herziene Woningwet heeft het maken van gezamenlijke prestatieafspraken een enorme boost gekregen: nooit eerder werden zoveel nieuwe of aangepaste prestatieafspraken opgesteld als eind 2016: het betreft ten minste 84% van de sociale voorraad. Op basis van de herziene wet hebben huurdersorganisaties een gelijkwaardige rol gekregen bij het opstellen van de afspraken: 90% van de afspraken werden door huurders ondertekent. Ook dit is nooit eerder vertoond. De afspraken zijn concreter geworden als in het verleden. Verduurzaming van de sociale voorraad komt het meest voor in afspraken. 

Heeft u vragen over het onderzoek? Hanjo Lagas of Fokke de Jong staan u graag te woord.

Deel deze pagina op:
 • Hanjo Lagas

  senior adviseur strategie & financiën
  06 25 05 17 88

  h.lagas@atrive.nl

  Fokke de Jong

  senior onderzoeker
  06 25 05 17 53

  f.de.jong@atrive.nl