Menu
 • Werving en selectie

  Voor l'escaut woonservice zoeken we een directeur-bestuurder, die vanuit een volkshuisvestelijk perspectief, partijen weet te binden, doelen neerzet en koers houdt.

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  In deze inspiratiegids staan goede voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

  Een startmeting van de prestaties van de woningcorporaties in de afgelopen jaren ten aanzien van betaalbaarheid, energiebesparing, wonen en zorg en de huisvesting van urgenten. Atrivé verrichtte het onderzoek. 

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! Lees meer.

  Lees verder
 • Huurdersparticipatie hoog op de agenda

  De nieuwe woningwet heeft de huurdersinvloed goed op de kaart gezet. Een kans, jazeker, maar ook iets wat vragen oproept bij huurdersorganisaties. Atrivé organiseerde voor huurdersorganisaties een Participatielab.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Nieuwe subsidie voor duurzame warmteopwekking vanaf 1 januari 2016

  Een stimulans voor de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen in de komende 5 jaar. Atrivé werkt voor vastgoedeigenaren (gemeente, sportverenigingen, scholen, VvE’s en woningcorporaties) business cases uit.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Quickstart visitatie

  Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

We organiseren regelmatig trainingen en bijeenkomsten om met anderen te verdiepen en kennis te delen. Onze nieuwste training is de Peer Review Procesmanagement Woningcorporaties.

Lees meer

Actueel nieuws &
projectnieuws

VACATURE MANAGER WONEN

Voor Wonen Wateringen doet Atrivé momenteel de werving en selectie. Wonen Wateringen is een kleine corporatie in het Westland. Reacties kunnen tot 11 mei 2016 ingediend worden.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig in (vak)bladen en online media. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en geven we nieuwe ideeën over oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Lees meer

Agenda & opleidingen

De inspiratiedag ‘leisure en gebiedsontwikkeling’

Tijdens de inspiratiedag ‘leisure en gebiedsontwikkeling’ lichten verschillende partijen toe welke onconventionele aanpakken zij hebben toegepast om rendement te behalen bij leisure en gebiedsontwikkeling.

Presentatie SHAERE 2015

Donderdag 12 mei presenteren Bart Jansen (Atrivé) en Ronald Franken (Aedes) de cijfers over 2015 van energiemonitor SHAERE.

Atrivé op het WoONcongres 2016

Op 7 april is het WoONcongres 2016, georganiseerd door het Ministerie van BZK. Tijdens het congres wordt het nieuwe WoON2015 en een aantal recent afgeronde onderzoeken over de woningmarkt gepresenteerd. Eén daarvan is de door Atrivé opgestelde eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting.

Actueel nieuws & projectnieuws

Vacature Manager Wonen bij Wonen Wateringen

Atrivé werft voor Wonen Wateringen een manager wonen die verantwoordelijk is voor klantcontacten, wijk- en buurtbeheer, bewonersparticipatie, communicatie, markt- en bewonersonderzoek, beleid (waaronder strategisch voorraadbeleid), verhuren en verkopen van woningen en dagelijks onderhoud.

Vacature van een directeur-bestuurder voor l'escaut woonservice

Atrivé werft voor l’escaut woonservice een directeur-bestuurder, die vanuit een volkshuisvestelijk perspectief, partijen weet te boeien en te binden, doelen neerzet en koers houdt met aandacht voor mens en organisatie. l’escaut woonservice is in de havenstad Vlissingen met circa 7.000 verhuureenheden een woningcorporatie, gevestigd aan de Westerschelde op het Zeeuwse eiland Walcheren.

Investeren in levensloopbestendig wonen in de Kop van Noord-Holland

Voor de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel in de Kop van Noord-Holland hebben we regionaal onderzoek uitgevoerd om vraag naar en aanbod van levensloopbestendige woningen inzichtelijk te maken. Het rapport maakt de opgaven inzichtelijk, bevat aanvliegroutes en een toolbox voor een regionale bewustwordingscampagne langer thuis wonen (Opplussen) en factsheets met per kern diverse kengetallen over de bevolking en woningvoorraad.

Publicaties & blogs

Inspiratiegids Energiebesparing in prestatieafspraken

Wil je ook graag grondig samenwerken op het vlak van energie en duurzaamheid in de driehoeksrelatie tussen huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties? Hoe kom je nu met elkaar tot goede prestatieafspraken? Waar kan je dan opletten? Samen met energieambassadeur Marlou Boerbooms heeft Atrivé deze inspiratiegids gemaakt in opdracht van RVO, Min. BZK, Aedes, Woonbond en VNG. In deze inspiratiegids staan goede voorbeelden, films en ook...

Nieuwsbrief Atrivé april 2016

Bijdrage Atrivé aan de Staat van de Volkshuisvesting: monitoring prioriteiten

Hoge woonlasten in krimpgebieden vragen om regionaal maatwerk

De economische crisis heeft geleid tot een dunnere portemonnee voor bewoners in met name de corporatiewoningen. Het gemiddelde besteedbaar inkomen is, volgens het recent verschenen WoON 2015, in deze sector sinds 2009 met 12% afgenomen, terwijl de huren over dezelfde periode met 13% zijn gestegen. Echter, de regionale verschillen zijn groot. Met name in krimpregio’s besteden huurders een steeds groter deel van hun inkomen aan wonen.