Menu
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Experiment van start: aanpassing regels verkoop corporatiewoningen aan wooncoöperaties

  De verkenning van de businesscase van wooncoöperaties door Atrivé in opdracht van Platform 31 droeg bij aan de versoepeling van regels rondom de verkoop van corporatiewoningen aan wooncoöperaties.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

  Een startmeting van de prestaties van de woningcorporaties in de afgelopen jaren ten aanzien van betaalbaarheid, energiebesparing, wonen en zorg en de huisvesting van urgenten. Atrivé verrichtte het onderzoek. 

  Lees verder
 • Werving en selectie

  Regelmatig begeleidt Atrivé werving en selecties voor woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder
 • Quickstart visitatie

  Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Momenteel de Kamerbrief over de energieprestatievergoeding.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Lees meer

Agenda & opleidingen

Bijeenkomst Energie in prestatieafspraken

Hoe kun je energie en duurzaamheid integreren in de prestatieafspraken? Op 23 juni 2016 kunnen corporatiemedewerkers die betrokken zijn bij het maken of uitvoeren van prestatieafspraken hier met elkaar en met medewerkers van gemeenten en huurdersorganisaties over van gedachten wisselen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen met het ministerie van BZK, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Aedes en...

Presentatie onderzoek naar de businesscase van de wooncoöperatie

Op 9 juni organiseren Platform31 en de gemeente Amsterdam het congres: De wooncoöperatie, dat zijn wij! Tijdens de bijeenkomst vindt uitwisseling plaats van de kennis en theorie uit verschillende onderzoeken en de ervaringen die veertien koplopers omtrent dit thema hebben opgedaan.

Lentebijeenkomst Legitimatie en participatie Aedes

In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. Afgelopen 17 mei deelden de pilotdeelnemers hun ervaringen tijdens de Lentebijeenkomst legitimatie en participatie.

Actueel nieuws & projectnieuws

Vacature manager financiën en bedrijfsvoering Wbv Nieuw-Lekkerland en Lek en Waard Wonen

Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen zijn voornemens begin 2017 met elkaar te fuseren. Voor de fusiecorporatie zoeken we een manager financiën en bedrijfsvoering. Wil je de verbindende factor zijn tussen de organisatiekoers en de financiële bedrijfsvoering?

Voorstel tot fusie Woningstichting Volksbelang Made en Goed Wonen

Op 18 juli hebben de bestuurders en raden van toezicht/commissarissen van Volksbelang en Goed Wonen het voorstel tot fusie ondertekend. De partijen gaan ervan uit per 1 januari 2017 te fuseren.

Wensportefeuille klaar voor het einde van het jaar?

Heeft al een wensportefeuille geformuleerd in het kader van de scheiding/splitsing van uw DAEB- en niet-DAEB-portefeuille? U heeft nog zes maanden voor het ontwerpvoorstel.

Publicaties & blogs

Huurdersmagazine

Onze nieuwsbrief speciaal voor huurdersorganisaties staat vol met artikelen over: het investeringsspel, de inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken, de Aedes lentebijeenkomst participatie & legitimatie en kansen voor huurders via de wooncoöperatie.

Nieuwsbrief juni

Onze nieuwsbrief van juni staat vol met nieuws over: de inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken, de Aedes lentebijeenkomst participatie & legitimatie, een nieuw toetsingsvisie en de business case van de wooncoöperatie.

Blog: Een gedragen toezicht- en toetsingskader: efficiënt werken voor raad én werkorganisatie

In de Governancecode en het modelreglement voor raden van toezicht van de VTW en Aedes (januari 2016) is een vernieuwd instrumentarium voor het functioneren van het toezicht opgesteld. De RvT en het bestuur formuleren hun visie op toezicht en werken aan de hand van een toezicht- en toetsingskader. Maakt deze update het nu ook efficiënter en prettiger werken voor RvT, bestuur en werkorganisatie? Ja, mits, zoals wij ervaren in onze adviespraktijk...