Menu
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

  Een startmeting van de prestaties van de woningcorporaties in de afgelopen jaren ten aanzien van betaalbaarheid, energiebesparing, wonen en zorg en de huisvesting van urgenten. Atrivé verrichtte het onderzoek. 

  Lees verder
 • Huurdersparticipatie hoog op de agenda

  De nieuwe woningwet heeft de huurdersinvloed goed op de kaart gezet. Een kans, jazeker, maar ook iets wat vragen oproept bij huurdersorganisaties. Atrivé organiseerde voor huurdersorganisaties een Participatielab.

  Lees verder
 • Werving en selectie

  Regelmatig begeleidt Atrivé werving en selecties voor woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Nieuwe subsidie voor duurzame warmteopwekking vanaf 1 januari 2016

  Een stimulans voor de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen in de komende 5 jaar. Atrivé werkt voor vastgoedeigenaren (gemeente, sportverenigingen, scholen, VvE’s en woningcorporaties) business cases uit.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Quickstart visitatie

  Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Donderdag 9 juni vond de bijeenkomst "De wooncoöperatie, dat zijn wij! plaats. Atrivé presenteerde haar onderzoek naar de businesscase van de wooncoöperatie.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Onze nieuwe Woonzorgplanner geeft inzicht in de vraag van zorgdoelgroepen. Een handige manier om uw woon-, ondersteunings- en accommodatiebeleid goed in te richten.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig in (vak)bladen en online media. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en geven we nieuwe ideeën over oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Lees meer

Agenda & opleidingen

Bijeenkomst Energie in prestatieafspraken

Hoe kun je energie en duurzaamheid integreren in de prestatieafspraken? Op 23 juni 2016 kunnen corporatiemedewerkers die betrokken zijn bij het maken of uitvoeren van prestatieafspraken hier met elkaar en met medewerkers van gemeenten en huurdersorganisaties over van gedachten wisselen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen met het ministerie van BZK, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Aedes en...

Presentatie onderzoek naar de businesscase van de wooncoöperatie

Op 9 juni organiseren Platform31 en de gemeente Amsterdam het congres: De wooncoöperatie, dat zijn wij! Tijdens de bijeenkomst vindt uitwisseling plaats van de kennis en theorie uit verschillende onderzoeken en de ervaringen die veertien koplopers omtrent dit thema hebben opgedaan.

Lentebijeenkomst Legitimatie en participatie Aedes

In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. Afgelopen 17 mei deelden de pilotdeelnemers hun ervaringen tijdens de Lentebijeenkomst legitimatie en participatie.

Actueel nieuws & projectnieuws

Aanpassingen aan de STEP-subsidie per 1 juli 2016: wat verandert er precies?

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) regeling wordt vanaf 1 juli 2016 opnieuw aangepast. De aanpassingen betreffen vooral een versoepeling van de eisen en een verhoging van de subsidiebedragen, wat uiteraard goed uitkomt voor potentiële (en huidige!) aanvragen. We bieden u een overzicht van de voornaamste veranderingen.

Vacature adjunct-directeur Asset- & Klantmanagement

Voor een corporatie midden in het land zijn wij op zoek naar een adjunct-directeur Asset- & Klantmanagement met een visie op vastgoedsturing op complexniveau en kennis en ervaring op het terrein van vastgoedprestaties en klanttevredenheid (financieel en maatschappelijk rendement).

Bouwstenen voor woonvisie Losser

De gemeenteraad van Losser behandelt in de zomer de concept Woonvisie van Losser, voor 2016 en verder. Een actualisatie van de vigerende Woonvisie uit 2012. Het opstellen van de nieuwe woonvisie is, evenals de huidige woonvisie, begeleid door Atrivé. Bouwstenen zijn deelonderzoeken over belangrijke thema’s in het woonbeleid van Losser.

Publicaties & blogs

Huurdersmagazine

Onze nieuwsbrief speciaal voor huurdersorganisaties staat vol met artikelen over: het investeringsspel, de inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken, de Aedes lentebijeenkomst participatie & legitimatie en kansen voor huurders via de wooncoöperatie.

Nieuwsbrief juni

Onze nieuwsbrief van juni staat vol met nieuws over: de inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken, de Aedes lentebijeenkomst participatie & legitimatie, een nieuw toetsingsvisie en de business case van de wooncoöperatie.

Blog: Een gedragen toezicht- en toetsingskader: efficiënt werken voor raad én werkorganisatie

In de Governancecode en het modelreglement voor raden van toezicht van de VTW en Aedes (januari 2016) is een vernieuwd instrumentarium voor het functioneren van het toezicht opgesteld. De RvT en het bestuur formuleren hun visie op toezicht en werken aan de hand van een toezicht- en toetsingskader. Maakt deze update het nu ook efficiënter en prettiger werken voor RvT, bestuur en werkorganisatie? Ja, mits, zoals wij ervaren in onze adviespraktijk...