Menu
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

  Een startmeting van de prestaties van de woningcorporaties in de afgelopen jaren ten aanzien van betaalbaarheid, energiebesparing, wonen en zorg en de huisvesting van urgenten. Atrivé verrichtte het onderzoek. 

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! Lees meer.

  Lees verder
 • Huurdersparticipatie hoog op de agenda

  De nieuwe woningwet heeft de huurdersinvloed goed op de kaart gezet. Een kans, jazeker, maar ook iets wat vragen oproept bij huurdersorganisaties. Atrivé organiseerde voor huurdersorganisaties een Participatielab.

  Lees verder
 • Werving en selectie

  Regelmatig begeleidt Atrivé werving en selecties voor woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Nieuwe subsidie voor duurzame warmteopwekking vanaf 1 januari 2016

  Een stimulans voor de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen in de komende 5 jaar. Atrivé werkt voor vastgoedeigenaren (gemeente, sportverenigingen, scholen, VvE’s en woningcorporaties) business cases uit.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Quickstart visitatie

  Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Dinsdag 17 mei vond de lentebijeenkomst van Aedes "Legitimatie en participatie" plaats. Atrivé begeleidt de pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Onze nieuwe Woonzorgplanner geeft inzicht in de vraag van zorgdoelgroepen. Een handige manier om uw woon-, ondersteunings- en accommodatiebeleid goed in te richten.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig in (vak)bladen en online media. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en geven we nieuwe ideeën over oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Lees meer

Agenda & opleidingen

Presentatie onderzoek naar de businesscase van de wooncoöperatie

Op 9 juni organiseren Platform31 en de gemeente Amsterdam het congres: De wooncoöperatie, dat zijn wij! Tijdens de bijeenkomst vindt uitwisseling plaats van de kennis en theorie uit verschillende onderzoeken en de ervaringen die veertien koplopers omtrent dit thema hebben opgedaan.

Lentebijeenkomst Legitimatie en participatie Aedes

In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. Afgelopen 17 mei deelden de pilotdeelnemers hun ervaringen tijdens de Lentebijeenkomst legitimatie en participatie.

Training wonen en zorg voor toezichthouders van woningcorporaties

Veel huurders van uw woningcorporatie zijn 75 jaar of ouder. U huisvest daarnaast diverse mensen met een zorgvraag (mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking of psychische stoornis) en verhuurt vastgoed aan zorgaanbieders. Het overheidsbeleid is gericht op het langer zelfstandig en zelfredzaam wonen van deze doelgroepen. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt in uw werkgebied en uw vastgoed, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Actueel nieuws & projectnieuws

Woonzorgplanner: nieuw model voor inzicht in vraag van zorgdoelgroepen

Overheidsbeleid is erop gericht om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Deze extramuralisering van zorgdoelgroepen is inmiddels een aantal jaren gaande. Om de vraag van zorgdoelgroepen naar woonvormen in kaar te brengen hebben wij een model ontwikkeld: de Woonzorgplanner. Zo kunt u inzicht krijgen in de omvang en samenstelling van deze doelgroepen en hier uw woon-, ondersteunings- en accommodatiebeleid op inrichten.

Vacature Manager Wonen bij Wonen Wateringen (gesloten)

Atrivé werft voor Wonen Wateringen een manager wonen die verantwoordelijk is voor klantcontacten, wijk- en buurtbeheer, bewonersparticipatie, communicatie, markt- en bewonersonderzoek, beleid (waaronder strategisch voorraadbeleid), verhuren en verkopen van woningen en dagelijks onderhoud.

Vacature van een directeur-bestuurder voor l'escaut woonservice (gesloten)

Atrivé werft voor l’escaut woonservice een directeur-bestuurder, die vanuit een volkshuisvestelijk perspectief, partijen weet te boeien en te binden, doelen neerzet en koers houdt met aandacht voor mens en organisatie. l’escaut woonservice is in de havenstad Vlissingen met circa 7.000 verhuureenheden een woningcorporatie, gevestigd aan de Westerschelde op het Zeeuwse eiland Walcheren.

Publicaties & blogs

Blog: Een beter milieu begint bij jezelf… oh nee, onszelf!

Energiebesparing door gedragsverandering wordt steeds meer een onderwerp bij corporaties, huurders en gemeenten. Deze blog reviewt de ontwikkelingen en geeft een aantal praktische handvatten.

Nieuwsbrief mei Wonen en Zorg

Actueel nieuws en ontwikkelingen op het vlak van wonen en zorg: kom meer te weten over het aanjaagteam langer zelfstandig wonen, gemeentelijke woon- en zorgvisie, bewustwordingscampagnes langer thuis wonen en de nieuwe woon-zorgplanner voor inzicht in vraag van zorgdoelgroepen.

Inspiratiegids Energiebesparing in prestatieafspraken

Wil je ook graag grondig samenwerken op het vlak van energie en duurzaamheid in de driehoeksrelatie tussen huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties? Hoe kom je nu met elkaar tot goede prestatieafspraken? Waar kan je dan opletten? Samen met energieambassadeur Marlou Boerbooms heeft Atrivé deze inspiratiegids gemaakt in opdracht van RVO, Min. BZK, Aedes, Woonbond en VNG. In deze inspiratiegids staan goede voorbeelden, films en ook...