Menu
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Verduurzaming VvE’s

  Woonstad VvE beheer en Atrivé hebben aan de hand van een menukaart een unieke aanpak met bewonersparticipatie ontwikkeld.

  Lees verder
 • Implementatie nieuwe Woningwet

  Met het ingaan van de nieuwe Woningwet wordt verwacht dat u stappen zet om uw organisatie ‘woningwet-proof’ te maken. Atrivé begeleidt woningcorporaties door middel van een pragmatische insteek.

  Lees verder
 • Sober en doelmatig organiseren

  Vergroot de zelfsturing door medewerkers door het verdelen van verantwoordelijkheden in de organisatie, het flexibel werken in teams en het optimaliseren van werkprocessen.

  Lees verder
 • Quickstart visitatie

  Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties.

  Lees verder

Actueel nieuws &
projectnieuws

NIEUWE ATRIVÉ WEBSITE

Onze website is fris, klantvriendelijk in gebruik en helder in opzet. Althans dat is onze insteek bij het bouwen van de site. De komende tijd werken we verder aan de site. Wilt u een reactie geven? Dat kan via website@atrivé.nl. Dankuwel!

Meer nieuws

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

We organiseren regelmatig trainingen, bijeenkomsten, workshops om met anderen te verdiepen en kennis te delen.

Lees meer

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig in (vak)bladen en online media. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en geven we nieuwe ideeën over oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

Impact van de nieuwe Woningwet voor corporaties, huurders en gemeenten

Lees meer

Agenda & opleidingen

Training vastgoedsturing voor toezichtshouders van woningcorporaties

De herijking van de klant- en vastgoedstrategie is een belangrijk vraagstuk voor corporaties naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Woningwet. Het gaat om het passend toewijzen, de omvang en differentiatie van de woningvoorraad, de gewenste aanpassingen aan de voorraad, de investeringen, onderhoud en verduurzaming en de scheiding DAEB en niet-DAEB.

Training 'organisatie & governance' voor toezichtshouders van woningcorporaties

De nieuwe Woningwet stelt eisen aan de kwaliteit en de ontwikkeling van de organisatie en versterkt daarbij het toezicht op de besturing van de organisatie: de governance. Voor de invulling van goed toezicht is het wenselijk dat de commissarissen vanuit de nieuwe Woningwet en gezien de Governancecode komen tot een gezamenlijke visie op het toezicht, een toetsingskader en stevige rolinvulling.

Training volkshuisvestingsbeleid voor toezichtshouders van woningcorporaties

De strekking van de nieuwe Woningwet is dat corporaties nadrukkelijker op het woonbeleid van de gemeente dienen aan te sluiten. De woonvisie is het uitgangspunt voor het maken van prestatieafspraken. Conform de Woningwet is het de bedoeling dat de woningcorporaties op basis van hun investeringsruimte inzichtelijk maken wat zij gaan bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgave die in de woonvisie is omschreven.

Actueel nieuws & projectnieuws

Participatie in perspectief: De staat van participatie van huurdersbelangenorganisaties volgens woningcorporaties

Veel woningcorporaties heroriënteren zich op de invulling van huurdersparticipatie. In de nieuwe Woningwet is een grotere rol weggelegd voor huurdersbelangenorganisaties (HBO’s), onder meer bij het maken van prestatieafspraken. Bovendien vraagt de huidige maatschappij andere manieren om huurders te activeren en bij het beleid te betrekken. Atrivé heeft samen met Aedes een onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen waar de participatie van...

STEP-subsidie: hoe om te gaan met uw aanvraag?

Uw STEP-subsidie aanvraag wel of niet intrekken? Alle aanvragers hebben inmiddels van RVO een brief ontvangen met het verzoek om uiterlijk 2 november 2015 aan te geven of de aanvraag ingetrokken wordt. Vanaf 1 september 2015 wordt de regeling gewijzigd. Daarna kunt u, als u kiest uw aanvraag in te trekken, op basis van de vernieuwde regeling een nieuwe aanvraag doen. Hoe zit het precies?

De 10 belangrijkste marketinglessen voor energiebesparing

Energiebesparing is geen onderwerp waar de meeste woonconsumenten bezig houdt. Wooncomfort is voor de meeste consumenten een belangrijkere overweging om aan energiebesparing te doen dan het verlagen van de energierekening. Hoe creëer je enthousiasme onder bewoners?

Publicaties & blogs

Participatie in perspectief: De staat van participatie van huurdersbelangenorganisaties volgens woningcorporaties

Veel woningcorporaties heroriënteren zich op de invulling van huurdersparticipatie. In de nieuwe Woningwet is een grotere rol weggelegd voor huurdersbelangenorganisaties (HBO’s), onder meer bij het maken van prestatieafspraken. Bovendien vraagt de huidige maatschappij andere manieren om huurders te activeren en bij het beleid te betrekken. Atrivé heeft samen met Aedes een onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen waar de participatie van...

Een gedegen voorbereiding met de quickstart visitatie

Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties. De visitatiemethodiek 4.0 is inmiddels vervangen door 5.0. Dit betekent onder andere meer nadruk op presteren naar opgaven (in plaats van eigen ambities), het lerend vermogen van de organisatie en een meer centrale plaats voor de governance (besturing en intern toezicht). Naast een vernieuwd beoordelingskader, worden corporaties bovendien...

Maatschappelijk vastgoed en bedrijfs onroerend goed

Zelf blijven doen, uitbesteden of vervreemden? De nieuwe Woningwet vraagt om inzicht en keuzes.