Menu
 • Verduurzaming VvE’s

  Woonstad VvE beheer en Atrivé hebben aan de hand van een duurzame menukaart een unieke aanpak voor verduurzaming van VvE woningen ontwikkeld.

  Lees verder
 • Huurdersparticipatie hoog op de agenda

  De nieuwe woningwet heeft de huurdersinvloed goed op de kaart gezet. Een kans, jazeker, maar ook iets wat vragen oproept bij huurdersorganisaties.

  Lees verder
 • Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Nieuwe subsidie voor duurzame warmteopwekking vanaf 1 januari 2016

  Een stimulans voor de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen in de komende 5 jaar. Atrivé werkt voor vastgoedeigenaren (gemeente, sportverenigingen, scholen, VvE’s en woningcorporaties) business cases uit.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Implementatie nieuwe Woningwet

  Met het ingaan van de nieuwe Woningwet wordt verwacht dat u stappen zet om uw organisatie ‘woningwet-proof’ te maken. Atrivé begeleidt woningcorporaties door middel van een pragmatische insteek.

  Lees verder
 • Quickstart visitatie

  Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

We organiseren regelmatig trainingen en bijeenkomsten om met anderen te verdiepen en kennis te delen. Onze nieuwste training is de Peer Review Procesmanagement Woningcorporaties.

Lees meer

Actueel nieuws &
projectnieuws

HUURDERSPARTICIPATIE REEUWIJK

We hebben een groep enthousiaste huurders in Reeuwijk begeleid om een nieuwe huurdersvereniging op te richten. Resultaat is mooi verankerde belangenbehartiging.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig in (vak)bladen en online media. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en geven we nieuwe ideeën over oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

Impact van de nieuwe Woningwet voor corporaties, huurders en gemeenten

Lees meer

Agenda & opleidingen

Huurders willen serieus genomen worden: Participatielab 28 januari 2016

Op 28 januari 2016 organiseren we een Participatielab voor huurdersorganisaties. We gaan dan samen aan de slag met nieuwe vormen van participatie die hanteerbaar zijn en waarbij u een gevoel van nieuwe betekenis krijgt. Werken aan participatie is geen straf maar een interessante zoektocht.

Peer review procesmanagement woningcorporaties: Tweede training januari-maart 2016

Ieder weet dat er zo nu en dan iets ‘schort’ in de eigen procesgang. Dat er een leermoment is. En dat dat moment vruchteloos voorbij gaat omdat de eigen organisatie geen capaciteit (er voor over) heeft. Dat er niemand is die het leermoment aangrijpt. Die processen blijven stroef verlopen. En dat zal later opspelen, zeuren, lastig worden. Of dat sommige hardnekkige problemen worden aanvaard. De oplossing om hardnekkige problemen de nek om te...

Aan de slag met verstevigen governance

Voelt u zich goed bekend met de regionale volkshuisvestelijke opgave? Weet u wat er lokaal speelt ten aanzien van de vier kernthema’s in de volkshuisvesting die door minister Blok vastgesteld zijn?

Actueel nieuws & projectnieuws

Rijksoverheid gaat voor intensivering energiebesparing woningen

Om voldoende energiebesparing in de bestaande bouw te realiseren heeft minister Blok 26 januari de kamer ingelicht over zijn plannen tot intensivering van de energiebesparing voor woningen.

Langer thuis wonen in Regio Rivierenland

De gemeenten in Regio Rivierenland hebben de afgelopen 2,5 jaar het opplussen van woningen gestimuleerd: het aanpassen van woningen om comfortabel en veilig langer zelfstandig te wonen. Atrivé heeft het opplusproject geëvalueerd, waardoor helder inzicht is verschaft in meetbare resultaten, succesfactoren van de bewustwordingscampagne en verbeterpunten.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) – update over deze nieuwe subsidieregeling

Vanaf 4 januari 2016 is ISDE subsidie aan te vragen voor zonneboilers, warmtepompen, houtpelletketels en biomassaketels. Atrivé licht toe voor wie deze regeling interessant is en hoe u deze aanvraagt.

Publicaties & blogs

Blog: Met de woonalliantiefabriek in de versnelling: 4 tips om te komen van woonbeleid tot uitvoering

Een vraag die ik vaak hoor in woonvisietrajecten: hoe zorgen we nu dat het niet alleen bij mooie ambities blijft, maar dat we ook echt tot actie komen. En dan niet alleen als gemeente en woningcorporatie, maar samen met andere partijen in de gemeente. Ik ben altijd blij wanneer deze vraag wordt gesteld. Ik hoor hierin het verlangen om niet enkel een woonvisie op papier te maken of ‘omdat het moet’, maar om daadwerkelijk aan de slag te gaan. In...

Blog Governance: Zelfevaluatie scherpt toezichtvisie en geschiktheidsmatrix (fit&propertest) aan

In de praktijk merken wij dat de zelfevaluatie steeds minder wordt gezien als een verplicht nummer, maar juist wordt ingezet als kritische reflectie inclusief verbeterpunten naar de toekomst toe. Wat we ook zien, is dat de zelfevaluatie nog te vaak ‘stand-alone’ wordt toegepast. Een gemiste kans, aangezien de zelfevaluatie een prima basis vormt om vanuit een integrale én pragmatische aanpak op meerdere onderdelen de governance te versterken.

Nieuwsbrief Atrivé december 2015

De ladder voor duurzame verstedelijking & handige subsidies